cửa Hàg mình có sửa máy lock mỹ không vào được 3G không ad