Điện thoại của em bị nhiễm nước 3 đến 4 hôm rồi liệu có sửa dc k?